Skip to content

Zasady uczestnictwa 

w kursach

Drogi Kursancie,

 

ogromnie się cieszymy, że razem z Uniwersytetem Szczecińskim chcesz przygotować się do matury z wybranych przez siebie przedmiotów.

 

Tegoroczne kursy maturalne 2022/2023 odbywają się w formie webinarów.

 

!!! WAŻNE !!! 

 

Chcemy usprawnić dostęp do webinarów dla naszych kursantów. Dlatego od przyszłego tygodnia NIE BĘDZIEMY WYSYŁAĆ MAILI z linkami do rejestracji. Wszystkie linki do rejestracji będą udostępnione w każdy piątek  na stronie matura.usz.edu.pl w harmonogramie dla poszczególnych przedmiotów. 

Powodem tej zmiany jest wiele błędnie podanych maili w formularzu rejestracji oraz przeciążenie skrzynek mailowych. Mamy nadzieję, że taka zmiana będzie dla Państwa o wiele wygodniejsza. 

JAK TO BĘDZIE WYGLĄDAĆ?

 • W każdy piątek wejdź na stronę matura.usz.edu.pl
 • Wybierz u góry strony zakładkę kursy maturalne.
 • Wybierz przedmiot. 
 • Po wyświetleniu się harmonogramu zajęć u góry będzie dostępny link do rejestracji na webinar z danego tematu. 

Przypominamy, że w razie jakichkolwiek pytań zawsze można pisać na mail: ✉️ kursymaturalne@usz.edu.pl 

 

➮ Nie wysyłamy maila z potwierdzeniem przyjęcia na kursy. W kursach może uczestniczyć każda osoba przygotowująca się do matury i nie ma limitu miejsc

➮ Pamiętaj, aby zarejestrować się na webinar przed rozpoczęciem kursu. Jeśli webinar z danego przedmiotu zaczyna się przykładowo w piątek o godzinie: 19:00, nie możesz zarejestrować się po tej godzinie.  

➮ Harmonogramy zajęć  mogą się zmienić, dlatego zachęcamy do śledzenia strony matura.usz.edu.pl 

 

Pamiętaj!  

 

W webinarze biorą udział inni słuchacze. Z tego powodu uszanuj zarówno innych, jak i prowadzącego. Mikrofon włącz tylko w sytuacjach, kiedy chcesz o coś zapytać. 

 

Powodzenia!

 

Regulamin udziału w kursach maturalnych

Organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KURSÓW:
 1. Organizatorem kursów maturalnych zwanych dalej: „Kursami”, jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, zwany dalej: także „Organizatorem”.
 2. Zapisy na Kursy odbywają się za pośrednictwem Strony internetowej – serwisu pod adresem http://matura.usz.edu.pl udostępnianego przez Organizatora natomiast zajęcia w ramach Kursów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 
 3. Zapisy na Kursy rozpoczną się z dniem 6 września 2022 r. i będą trwały do dnia podjęcia przez Organizatora decyzji o zamknięciu zapisów. Decyzja ta uwarunkowana jest możliwościami technicznymi platformy Microsoft Teams. Informacja o zamknięciu zapisów ogłoszona będzie na stronie internetowej Organizatora.
 1. UCZESTNICY:
 1. Uczestnikiem Kursów  może być  każda osoba przygotowująca się do zdawania egzaminów maturalnych, chcąca usystematyzować dotychczasową wiedzę oraz uzupełnić zaległości.
 2. Organizowane kursy są bezpłatne.
 3. Uczestnik może zapisać się na dowolną liczbę kursów. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w pkt 2 zastosowanie znajdują obowiązujące u Organizatora przepisy aktów prawnych wewnętrzne obowiązujących dotyczące usług edukacyjnych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 

 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KURSACH:
 1. Zgłoszenie na Kurs można dokonać wyłącznie poprzez Stronę internetową.
 2. W celu zgłoszenia udziału w Kursie Uczestnik zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie udziału na w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na Stronie internetowej.
 3. Uczestnik, aby wziąć udział w Kursie, zobowiązany jest do akceptacji klauzuli RODO oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zwanych dalej  („Danymi”)” podawanych przez Uczestnika w ramach formularza rejestracyjnego.
 4. W formularzu rejestracyjnym należy wskazać następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę szkoły, miejscowość szkoły, wybór przedmiotów maturalnych w ramach kursów, zgoda na przetwarzanie danych. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w  szczególności za zmianę danych osobowych lub adresu e-mail, umożliwiające nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w rejestracji Uczestników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika oraz inne, niezależne od Organizatora przyczyny, które uniemożliwiają wzięcie udziału w Kursach lub spełnienie wszystkich wymagań określonych w  niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami udziału w Kursach, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Kursie.
 1. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: błędy, pominięcia, przerwy, skasowanie, uszkodzenie lub opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarii łączy komunikacyjnych; kradzież, zniszczenie, nieuprawniony dostęp do zgłoszeń w Kursach lub formularzy zgłoszeniowych, zmian wprowadzonych do zgłoszeń bądź formularzy zgłoszeniowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, problemy z siecią telefoniczną, siecią komputerową, serwerami lub dostawcą, sprzętem komputerowym, programem komputerowym, niepowodzeniem w otrzymaniu e-maila zgłoszeniowego z powodu problemów technicznych, przeciążeniem przesyłu danych w Internecie lub Stronie internetowej, lub kombinacji każdego innego uprzednio wymienionego, włączając awarie bądź uszkodzenie, komputerów Uczestników lub kogokolwiek innego, z powodu uczestnictwa, załadowania, pobierania jakichkolwiek materiałów związanych z Kursem.
 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZESTNIKÓW KURSÓW MATURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi pozyskanymi w ramach organizowania kursów maturalnych dla uczniów szkół średnich proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: iod@usz.edu.pl.
 2. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją kursów przygotowujących do zdawania egzaminów maturalnych dla uczniów szkół średnich, w tym przeprowadzenia rejestracji, przesłania informacji o sposobie dołączenie do spotkania w formule zdalnej, przeprowadzenia połączenia zdalnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych do przesyłania informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, a także o jego ofercie edukacyjnej.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia cyklu kursów przygotowujących do zdawania egzaminów maturalnych w roku akademickim 2022/23, a w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych do zakończenia rekrutacji na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2023/24.
 6. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz
  z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. By skorzystać z tego prawa wyślij maila na adres: urszula.chrachol-barczyk@usz.edu.pl
 9. Masz także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej pod adresem http://matura.usz.edu.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje uczestników na Stronie internetowej, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie wprowadzonych zmian.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wykluczone z uczestnictwa w Kursach.
 4.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 22a. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Kursów oraz – w ramach usprawiedliwionego celu administratora – dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Kursów.
 6. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem Strony internetowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Kursów zawarte w niniejszym Regulaminie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).